Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FÜGGETLEN VAGYONVÉDELMI SZAKSZERVEZET

 

 

Alapszabály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

 

Általános meghatározások

 

1.) A szakszervezet neve: Független  Vagyonvédelmi  Szakszervezet

 

 

2.)  Rövidített neve:   FVSZ                        

 

 

3.)  A Szakszervezet székhelye: 8145 Nádasdladány fő út 27a.         

 

4.)  A Szakszervezet általános képviselője:   Kiss  Zoltán

 

5.)                                                                  A szakszervezet jogi személy

 

6.)   A Szakszervezet működési területe:     Magyarország egész területe, ahol a személy-vagyonvédelmi,  tevékenységet folytató munkavállalók tevékenykednek.

 

 

 

II.

 

 

A szakszervezet célja, feladatai

 

 

1.)      A Szakszervezet céljai megvalósítása érdekében munkahelyen, területen és szakmai, foglalkozási csoportok szerint szerveződik. Célja és feladata a szervezett dolgozók érdekvédelme, érdekképviselete a munkaadókkal szemben. 

 

2.)    A Szakszervezet kiemelt feladatának tekinti a magán biztonsági szektorban tevékenykedő munkavállalók szociális biztonságának növelését, a dolgozók jogi, munkajogi és munkabiztonsági védelmét.

 

3.)    A Szakszervezet kiemelt figyelmet fordít tagsága foglalkoztatását érintő kérdésekre, bér-és jövedelem alakulására, a munkafeltételekre, munkaegészségre, környezetvédelemre, szakmai képzésre, át-és továbbképzésre. Feladatának tekinti a szabadidős és sport programok szervezését.

 

4.)      A Szakszervezet szorosan együtt kíván működni a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetségével, a társadalmi szervezetekkel és munkaadókkal minden olyan kérdésben, amely tagsága érdekeit szolgálja. Tevékenységét politikai pártoktól függetlenül végzi, feladatát mozgalmi eszközökkel kívánja megoldani.

 

 

 

 

III.

 

A Szakszervezet tagsága, a tag jogai, kötelezettségei

 

 

1.)    A Szakszervezet tagsága

 

 A szakszervezet  tagja bárki lehet aki az alapszabályt elfogadja

a) magyar állampolgár,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

  

      A Szakszervezet tagja lehet minden a személy és vagyonvédelmi, valamint más területen tevékenykedő dolgozó, aki elhatározta, hogy közösséget, szolidaritást vállal a Szakszervezet többi tagjával, elfogadja a Szakszervezet alapokmányát a benne foglalt célokkal, feladatokkal. Vállalja a közös költségek fedezéséhez szükséges tagsági díj fizetését.

 

           A belépni szándékozó felvételét írásban kéri az elnökségtől. Elutasító határozat esetén az elutasított kérelmező a taggyűléstől kérheti a  határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül. A felülvizsgálati kérelemről a következő taggyűlésen történik a döntés határozati formában. A taggyűlés az elnökség  határozatát  helybenhagyja vagy  megváltoztatja.  

 

 

2.)    A szakszervezeti tag jogai

 

-          minden tag választhat és választható

-          részt vehet a Szakszervezet munkájában, a közös feladatok, állásfoglalások kialakításában, megvalósításában és ellenőrzésében

-          részt venni a taggyűlésen, ott felszólalni, kérdést feltenni, véleményt kifejteni, határozati javaslatot tenni, és szavazni.

-          véleményét a Szakszervezet valamennyi fórumán szabadon kifejtheti, kisebbségi álláspontját a döntést után is képviselni és nyilvánosságra hozni,

-          igényelheti, hogy ügyében, érdekeinek védelmében, képviseletében a szakszervezet testületei, tisztségviselői eljárjanak.

 

 

3.)    A szakszervezeti tag kötelességei

 

-          köteles betartani a szakszervezet Alapszabályában, belső szabályzataiban foglalt előírásokat, a hozott határozatokat,

-          munkájával járuljon hozzá a szakszervezet működőképességéhez, az érdekérvényesítő tevékenység erősítéséhez,

-          a szolidaritás eszközeivel erősítse a szakszervezet egységét,

-          havonta fizesse a tagsági díjat.

4.)     A szakszervezeti tagsági viszony megszűnése

 

-          a tag halálával,

-           a szakszervezetből való kilépést tartalmazó írásbeli szándék vezetőséghez való benyújtásával egyidejűleg.,

-          kizárással,

törléssel, amennyiben a tagdíjfizetési kötelezettségének három hónap után a tag írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget. Amennyiben a törölt tag a törlési határozatban foglaltakkal nem ért egyet taggyűléstől kérheti a felülvizsgálatot a törlési határozat kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül. A felülvizsgálati kérelmet a taggyűlés a következő ülésen vitatja meg és dönt a határozatban foglaltak helybenhagyásáról, illetve megváltoztatásáról.       

Ha a szervezett dolgozó – írásbeli felszólítás ellenére – nem teljesíti vállalt kötelezettségeit, tevékenysége ellentétes az Alapszabállyal, akkor az elnökség jogosult kizáró határozatot hozni. A kizárási eljárást bármely tag kezdeményezheti.  A kizárási okot adó körülmények ismertetése az elnökségi ülésen történik, melyre a kizárásban  érintett  tagot írásban meg kell hívni és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését érdemben előadhassa. Az elnökségi tag kizárása elleni eljárásban a másik két elnökségi tag és a szakszervezeti tagok 50+1 fő dönt az előzőekben leírt eljárás lefolytatása mellett  azzal, hogy a döntésben az eljárás alá vont személy nem vehet részt. A  határozat meghozatala előtt a tagnak lehetőséget kell biztosítani védekezésének előterjesztésére. A döntést  írásba kell foglalni, indoklással és a jogorvoslati lehetőségre való utalással kell ellátni.

 

Kizáró határozat esetén az érintett a taggyűléstől kérheti a felülvizsgálatot a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül. A felülvizsgálati kérelmet a taggyűlés a következő ülésen vitatja meg és dönt a határozatban foglaltak helybenhagyásáról, illetve megváltoztatásáról.       

  

 

IV.

 

A Szakszervezet szervezeti felépítése

 

 

Taggyűlés

 

1.)      A Szakszervezet legmagasabb döntéshozó és képviseleti szerve. A taggyűlést az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer. Az éves taggyűlés időpontjáról, legalább 30 nappal a tagokat írásban a napirend megjelölésével tájékoztatni kell.. A rendkívüli taggyűlés  időpontjáról legalább 15 nappal előbb, a tagokat  a napirend megjelölésével, írásban tájékoztatni kell. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha a bíróság elrendeli vagy ha a tagság egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban az elnökségnél kezdeményezi.

 

2.)     A taggyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a plusz 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az eredeti napirenddel újra össze kell hívni a taggyűlést. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok esetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás következményeire.

 

 

3.)        A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása;

b) az évi költségvetés meghatározása;

c) az elnökség  évi beszámolójának elfogadása;

d) a szakszervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;

e) az elnökség határozataival szembeni fellebbezési jogorvoslatok elbírálása

f)  az elnökség tisztségviselőinek, tagjainak titkos szavazással való            megválasztása, visszahívása ( súlyos etikai vétség esetén hozott jogerős döntés, tisztségével járó feladatainak írásbeli felszólításra sem tesz eleget, bűncselekmény elkövetése miatt jogerős büntetés alatt áll, a taggyűlés jelen levő tagjainak 2/3-a a tagok 1/3-ának kezdeményezésére visszahívja)   

g) a vagyonvédelmi szakszervezetek szövetségével való együttműködés elhatározása,  feltételeinek megállapítása, a Szövetségbe való belépés elhatározása, 

 h) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

 

4.)       A taggyűlés törvénysértő határozatával szemben bármelyik tag a tudomására jutástól számított harminc napon belül keresettel fordulhat a Baranya Megyei  Bírósághoz.  

 

 a.)    A jelen levő, szavazásra jogosul tagok legalább 2/3-os többségének azonos értelmű szavazatával:

 

-           módosítja az Alapszabályt,

-          dönt a Szakszervezet feloszlásának, illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondásáról, csatlakozásáról.

-          Dönt feloszlás, feloszlatás esetén a vagyon sorsáról.

 

b.)   A jelen levő tagok egyszerű szótöbbségével, a szavazásra jogosultak 50 %   plusz 1 fő azonos értelmű szavazatával:

 

-          öt évre megválasztja a két fős elnökséget.

-          elfogadja az éves beszámolót,

-          meghatározza a Szakszervezet programját, főbb feladatait és szervezeti kereteit,

-          dönt a Szakszervezet éves költségvetéséről,

-          elfogadja az elnökség éves munkájáról szóló beszámolót,

-          meghatározza a tagdíj mértékét.

-          dönt az elnökség által hozott kizáró, illetve törlési  határozat elleni jogorvoslati  kérelem elbírálásáról.

 

Elnökség

 

1.)     A taggyűlés 3 tagú elnökséget választ 

2.)  Az elnököt, az alelnököt és a gazdasági vezető a taggyűlés 5 évre választja titkos szavazással.

3.)   Az elnökség a szakszervezet ügyintéző és képviseleti szerve. A két taggyűlés között testületként képviseli a szakszervezetet.  

 

4.)     Elnökségi tagnak csak magyar állampolgárságú személy választható, aki cselekvőképes és  nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.  

 

          Tagjai:

 

-          elnök

-          titkár

         -    gazdasági vezető

       

           Az elnökségi tagok adatai:

 

                   Az elnökségi tagok megbízatása  5 éves időtartamra szól.       

       

         A megválasztott elnökség tagjai megfelelnek az Etv. 8 § /1/ bekezdés a./  pontjában foglaltaknak.

 

5.)     Az elnökségi tagok megbízatása megszűnik:

 

-          a tag halálával

-          lemondással

-          a taggyűlés általi felmentéssel

-          a szakszervezet  feloszlással történő megszűnésekor, más társadalmi szervezettel történő egyesülés kimondásakor, a szakszervezet feloszlatásakor, illetőleg a szakszervezet megszűnésének megállapításakor azonnal.

 

Az elnökség feladata

 

-          Az elnökség a két taggyűlés közötti időszakban ellátja mindazon feladatköröket, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

-          Folyamatosan vezeti a tagnyilvántartást.

-          az Alapszabály és a taggyűlési határozatok alapján dolgozik.

-          állást foglal a tagságot   érintő gazdasági, szociális, kulturális és szakmapolitikai kérdésekben,

-          gazdálkodik a tagdíj bevételekkel, a szakszervezet vagyonával,

-          dönt a tagfelvételi kérelmekről,

-          összehívja a taggyűlést,

-          megalkotja a Szakszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát,

-          szükség esetén ideiglenes és állandó munkabizottságokat működtet,

-          vezeti a tagnyilvántartást,

-          dönt minden olyan kérdésben mely nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe.

 

                           A határozatképességhez az elnökségi tagok többségének jelenléte szükséges. Az üléseket az elnök, vezeti. Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökségi ülés összehívására a napirend előzetes megjelölésével írásban az elnök jogosult. A meghívót a tervezett ülés előtt legalább 15 nappal az érintettek meg kell, hogy kapják.

                  Az elnökség üléseit legalább két  havonta tartja. A testületi ülést össze kell hívni akkor is ha az elnökség tagjainak többsége kéri.

 

 

1.)               Az elnök

 

-          Az elnököt a taggyűlés öt év időtartamra választja.

-          Az elnök képviseli a szakszervezetet a bíróság, a munkáltató, illetve más hatóság, szervezet, testület előtt. 

-          Munkáját az Alapszabály és a taggyűlési határozatok alapján végzi.

-          Feladata az elnökségi ülések előkészítése, levezetése.

-           Feladatát képezi az éves beszámoló tervezetének elkészítése és elfogadásra beterjesztése.

-          Képviseli a szakszervezetet a Szakszervezeti Szövetségben, a munkaadói szerveknél és a nemzetközi kapcsolatokban.

-          A taggyűlés által elfogadott költségvetés keretei között a szakszervezet eredményes működését szem előtt tartva gazdálkodik.

        

 

        A szakszervezet bankszámlája felett a rendelkezési jogot az elnökség bármely  két tagja együttesen gyakorolja.  

 

2.)   Az titkár  

 

                  -  Helyettesíti az elnököt  akadályoztatása esetén.

-  Felelős a biztonságpolitikai kérdésekért.

-  A szakszervezet munkabizottságainak munkáját koordinálja, felügyeli.

-  Felelős a szakszervezet oktatáspolitikájáért

-  Folyamatosan vezeti a tagnyilvántartást.

-  Jogsegélyszolgálat kiépítése és működtetése. 

 

3.) Gazdasági vezető

 

-          A hatályos pénzügyi és számviteli szabályok alapján ellátja a szakszervezet   gazdasági munkájával kapcsolatos feladatokat.

-          Folyamatosan vezeti a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat.

-          A kifizetéseket az előírás szerinti okmányolás után teljesíti.

-          Folyamatosan figyelemmel kíséri a bankszámla állását.

-          Gondoskodik a készpénzkifizetéshez szükséges összeg rendelkezésre állásáról.

-          Folyamatosan vezeti az analitikus nyilvántartásokat.

-          Legalább negyed évente beszámol az elnökségnek a szakszervezet gazdasági helyzetéről.

 

 

Tisztségviselők visszahívása

 

A szakszervezet bármely tisztségviselőjét a  taggyűlés visszahívhatja, ha:

a) szakszervezeti tisztségének írásos felszólítás ellenére nem tesz eleget, vagy szakszervezeti  megbízatásával súlyosan visszaél;

b) súlyos etikai vétség miatt jogerősen elmarasztalták, vagy

c) a taggyűlés tagjainak egyharmada írásban bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene;

d) búncselekmény elkövetése miatt, jogerős ítélet hatálya alatt áll;

e) munkája, magatartása ellen súlyos, és tényekkel megalapozott kifogások merültek fel.

A visszahíváshoz a határozatképes taggyűlés 2/3-ának egybehangzó szavazata szükséges.

 

VI.

 

A szakszervezet gazdálkodása

 

1.)     A szakszervezet gazdálkodásának  alapjául szolgálnak:

 

-          a tagok által havonta befizetett tagdíj,

-          magán- és jogi személyek által felajánlott támogatás, amennyiben a támogatás nem ellentétes a szakszervezet céljaival.

-          pályázatokon nyert támogatások

 

2.)     A szakszervezeti tagdíj mértéke évi 1000 –Ft, mely az infláció mértékével minden évben emelésre kerül. Az emelés mértéke 50 Ft-ra kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kerül megállapításra 

 

3.)    A szakszervezet vagyona kizárólag az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében használható fel.

 

4.)    A bevételeket és kiadásokat a társadalmi szervezetekre érvényes pénzügyi szabályok szerint kell nyilvántartani.

 

5.)    A szakszervezet gazdálkodását a taggyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján a gazdasági vezető irányítja.

 

6.)    A szakszervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A szakszervezet tagjai – a tagdíj megfizetésén túl – a szakszervezet tartozásaiért  saját vagyonukkal nem felelnek.

 

VII.

 

Általános jogorvoslati lehetőség

 

1.)    Az elnökség által hozott határozattal szemben az érintett a taggyűléstől írásban kérheti a felülvizsgálatot a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül. A felülvizsgálati kérelmet a taggyűlés a következő ülésen vitatja meg és dönt a határozatban foglaltak helybenhagyásáról, illetve megváltoztatásáról.

 

2.)    A taggyűlés  és az Elnökség által hozott határozattal szemben az érintett a bírósági úton kérheti a  jogsértő határozat   felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül.                     

 

VIII.

 

Törvényességi felügyelet

 

 A szakszervezet működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható az ügyész bírósághoz fordulhat.

A bíróság az ügyész keresete alapján:

a) megsemmisítheti a szakszervezet törvénysértő határozatát, és szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el;

b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja a szakszervezet legfelsőbb szervét;

c) ha a szakszervezet működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki;

d) feloszlatja a szakszervezetet, ha annak működése a 2. § (2) bekezdésébe ütközik;

e) megállapítja a szakszervezet megszűnését, ha legalább egy éve nem működik vagy tagjainak száma tartósan az e törvény által megkívánt létszám alatt van.

 

 

IX.

Szakszervezet megszűnése

 

1.)   A szakszervezet megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

 

2.)   A szakszervezet megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról az alapszabály előírása, vagy legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni.

3.)    Ha a szakszervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

 

 

X.

Záró rendelkezések

 

 

Az Alapszabályban nem rendezett kérdésekre kiterjedően az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a szakszervezetekre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

 

 

A módosított Szakszervezeti Alapszabályát  tagok a 2009. május 28 napján tartott  ülésen egyhangú határozattal jóváhagyták.

Felhatalmazták az elnököt, hogy a módosított Szakszervezeti Alapszabályát a  

 Baranya Megyei Ügyészségre benyújtsa.

 

 

 

 

 

 

 

Elnök